Privacy en Disclaimer

 • Vanuit het Quiltersgilde nemen we de privacy van persoonsgegevens serieus. Zo worden persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor toezending van informatie.Daarnaast kunnen gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze diensten en producten. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

  Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

  Het Quiltersgilde kan zich helemaal vinden in bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten met elkaar.
 •  Om te kunnen informeren over relevante producten en diensten;
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.Het Quiltersgilde selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken.

  COOKIES

   Ook onze website maakt gebruik van Cookies. Deze cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen. In deze bestanden worden gegevens opgeslagen, zoals:

 • Hoe vaak u deze website bezoekt.
 • Welke pagina’s op deze website u bezoekt.
 • Of u deze website al eerder heeft bezocht.
 • Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website
 • Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomenDeze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. We gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden.

  Disclaimer

  Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

  Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

  Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Pin It on Pinterest

Shares
X